Thời hạn sử dụng đất chính xác theo chuẩn mực Pháp luật

Các loại đất sử dụng có thời hạn

 1. Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm. Khi hết hạn, hộ gia đình, cá nhân trên nếu đang quan tâm thì được tiếp tục gia hạn theo quy định.

 2. Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết hạn thuê, hộ gia đình, cá nhân trên nếu đang quan tâm thì sẽ được Nhà nước xem xét cho tiếp tục thuê.

 3. Thời hạn sử dụng đất không quá 50 năm đối với:

  • Tổ chức thuê đất nhằm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, làm muối

  • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất nhằm vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  • Người Việt Nam ổn định chỗ ở ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam

 4. Thời hạn sử dụng đất không quá 70 năm đối với các dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm và các dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội thiếu thốn hay đặc trưng khó khăn.

 5. Các dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê hoặc cho thuê mua có thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn dự án. Người mua nhà sẽ sở hữu quyền sử dụng đất ổn định lâu dài.

 6. Thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có tính năng ngoại giao không quá 99 năm. Khi hết thời hạn, nếu tổ chức trên đang quan tâm thì được Nhà nước xem xét gia hạn hoặc cho thuê đất khác.

 7. Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp được sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm.

 8. Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và các công trình công cộng có mục đích kinh doanh là không quá 70 năm.

 9. Đối với thửa đất sử dụng cho nhiều mục đích thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sử dụng vào mục đích chính.

thoi han su dung dat cu the theo quy dinh phap luat

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Các trường hợp sau tiến hành đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác thì thời hạn sử dụng đất xác định theo thời hạn của loại đất sau khoản thời gian chuyển mục đích.

 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài.

 • Chuyển mục đích sử dụng giữa những loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao, cho thuê trước lúc chuyển.

 • Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất được chuyển thành và được tính từ lúc có lựa chọn cho phép chuyển mục đích sử dụng.

Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất

Khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có thời hạn, thời hạn sử dụng đất sẽ là thời gian sử dụng còn lại trước lúc nhận chuyển quyền sử dụng. Người nhận chuyển quyền sử dụng những loại đất được sử dụng ổn định vĩnh viễn thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Phonhadat.vn theo Thời Báo Kinh Doanh

Xem thêm