Thanh toán hợp đồng xây dựng như thế nào?

Câu hỏi của độc ví dụ sau:

Công ty của ông Cấn Hoan (Hà Nội) trúng thầu gói thầu xây lắp của dự án trường tiểu học xã. Giá trị trúng thầu 2 tỷ 50 triệu đồng, trong số ấy phần xây lắp công trình 2 tỷ đồng, hạng mục chung 50 triệu đồng (phần này ghi trong dự toán là phần quá trình không xác định được từ thiết kế bản vẽ thi công). Công ty của ông Hoan đã hoàn thiện công trình và được chủ đầu tư, trợ giúp giám sát, trợ giúp thiết kế nghiệm thu. Tuy nhiên, doanh nghiệp ông không chỉ được ra những quá trình không xác định được từ thiết kế.

Ông Hoan hỏi, doanh nghiệp ông có được thanh toán cả phần kinh phí hạng mục chung trong hợp đồng xây dựng là 50 triệu đồng không (hợp đồng trọn gói)?

thanh toan hop dong xay dung nhu the nao

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điều 5 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy tắc chi tiết về hợp đồng xây dựng, khi thực hiện hợp đồng xây dựng, các bên hợp đồng xây dựng phải bảo đảm các nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng theo quy tắc tại Khoản 3, Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, gồm:

– Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác;

– Trung thực, hợp tác và đúng pháp luật;

– Không xâm phạm đến quyền lợi của Nhà nước, cộng đồng và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Cơ cấu dự toán xây dựng công trình là cơ sở để xác định giá gói thầu. Điểm a, Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định: “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các quá trình thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi quá trình phải thực hiện”.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và thích hợp với quy tắc của pháp luật tiến hành cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

Phonhadat.vn theo TBKD

Xem thêm thông tin