Sổ đỏ hết thời hạn, phải làm thế nào?

Tôi có 1 giấy chứng nhận sử dụng đất 20 năm. Đến giờ đã hết hạn. Hỏi luật sư tôi có còn giá trị sử dụng đất không?

Bạn không nêu rõ loại đất mà bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên luật sư tư vấn chung về đất sử dụng có thời hạn.

Theo Luật Đất Đai 2013 tại Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn

1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy tắc tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu đang tìm hiểu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy tắc tại khoản này.

2. Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu đang tìm hiểu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.

3. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam ổn định gia đình ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc trưng trở ngại mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho CĐT được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu đang tìm hiểu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy tắc tại khoản này.

4. Thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có tính năng ngoại giao không quá 99 năm. Khi hết thời hạn, tổ chức nước ngoài có tính năng ngoại giao nếu đang tìm hiểu sử dụng đất thì được Nhà nước xem xét gia hạn hoặc cho thuê đất khác, mỗi lần gia hạn không quá thời hạn quy tắc tại khoản này.

5. Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm.

6. Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quy tắc tại khoản 2 Điều 147 của Luật này và các công trình công cộng có mục đích kinh doanh là không quá 70 năm.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu đang tìm hiểu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy tắc tại khoản này.

7. Đối với thửa đất sử dụng cho nhiều mục đích thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sử dụng vào mục đích chính.

8. Thời hạn giao đất, cho thuê đất quy tắc tại Điều này được tính từ thời điểm ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

so do het thoi han, phai lam the nao

Luật Đất Đai 2013 tại Điều 126 quy tắc rõ về Đất sử dụng có thời hạn

Căn cứ theo quy tắc trên khi hết thời hạn, nếu thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu đang tìm hiểu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy tắc tại khoản này. Khi hết thời hạn bạn nếu còn nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn 50 năm.

Theo đó, khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà bạn hết thời hạn, muốn sử dụng tiếp thì chúng ta cũng có thể xin gia hạn trừ trường hợp quy tắc tại Khoản 2 Điều 74 Nghị Định 43/2014/NĐCP:

“2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy tắc tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.”

Nếu mảnh đất là đất nông nghiệp mà bạn đang trực tiếp sản xuất thì bạn đang tìm hiểu tiếp tục sử dụng thì sẽ được gia hạn thêm 50 năm mà không phải làm thủ tục điều chỉnh hạn sử dụng đất.

Phonhadat.vn theo Thời Báo Kinh Doanh

Tìm hiểu thêm