Hướng dẫn thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất

Hồ sơ gia hạn quyền sử dụng đất

Tối thiểu 6 tháng trước lúc hết thời hạn, người sử dụng đất nếu đang quan tâm sử dụng tiếp phải dự định hồ sơ xin gia hạn quyền sử dụng đất và nộp cho cơ quan công dụng có thẩm quyền.

Theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ gia hạn quyền sử dụng đất gồm:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK

  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

  • Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án thích hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có công dụng ngoại giao, cty có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam ổn định chỗ ở ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư

  • Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có)

Các bước thực hiện thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất

Bước 1: Nộp hồ sơ xin tại cơ quan tài nguyên môi trường.

Trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư có thay vì đổi về thời hạn hoạt động của dự án, người nộp cần phải có thêm văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về sự việc điều chỉnh dự án đầu tư.

Bước 2: Cơ quan tài nguyên và môi trường tiến hành thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

Khi đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai để gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế nhằm xác định nghĩa vụ tài chính. Sau đó, hồ sơ được trình lên Ủy ban nhân dân cùng cấp để lựa chọn gia hạn quyền sử dụng đất hay không.

Bước 3: Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường.

Bước 4: Trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người sử dụng đất.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Sau khi hoàn thành thì trao trả Giấy chứng nhận cho những người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ thông tin cho những người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo đúng quy định của Pháp luật.

Phonhadat.vn theo Thời Báo Kinh Doanh

Tìm hiểu thêm