Có được phép bán nhà có giấy tờ vi bằng?

Quy định mua bán nhà để ở

Theo quy định, Nhà ở để mua bán phải cung cấp các điều kiện chuẩn mực khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở 2014

“1. Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đầy đủ điều kiện sau đây:

  • a) Có Giấy chứng nhận theo chuẩn mực của pháp luật, trừ trường hợp chuẩn mực tại khoản 2 Điều này;
  • b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;
  • c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành chọn lọc hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • d) Không thuộc diện đã có chọn lọc thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Các điều kiện chuẩn mực tại điểm b và điểm c khoản này không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.”

Do đó, nếu nhà không có Giấy chứng nhận theo chuẩn mực của pháp luật thì chẳng thể công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán để đăng ký tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền.

co duoc phep ban nha co giay to vi bang

Bán nhà có giấy tờ vi bằng gặp rủi ro gì?

Vi bằng do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi dùng làm chứng cứ, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền công chứng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc thuộc thẩm quyền chứng thực của UBND các cấp.

Đối với giao dịch về nhà ở, Luật nhà ở 2014 đã chuẩn mực tại khoản 1 Điều 122 “Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, Thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp chuẩn mực tại khoản 2 Điều này.” Do vậy, vi bằng do Thừa phát lại lập không dùng làm chứng cứ để ghi nhận giao dịch mua bán căn nhà, mà có chăng chỉ dành ghi lại việc giữa các bên có giao nhận tiền.

Từ những nội dung về điều kiện để thực hiện giao dịch mua bán nhà ở, cũng như giá trị pháp lý của vi bằng đã thông báo ở trên, nhà có giấy tờ vi bằng không đủ điều kiện để giao dịch, nếu các bên có thỏa thuận mua bán thì sẽ không được pháp luật bảo vệ.

Phonhadat.vn theo TBKD

Bài viết liên quan